Generalforsamling på Sdr. Omme Kro

Afholdes tirsdag d. 15. november kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovenes prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Svend Refsgaard
Erling Andersen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:
Jan Pedersen
Søren Helle

9. Valg af statsautoriseret / registTeret revisor
10. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at det kun er andelshavere, der har stemmeret. Det vil sige, at ved boligforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme, er det den juridiske person, der har stemmeretten.

Årsrapport kan afhentes på vores kontor, dagligt mellem kl. 8.00 og kl. 12.00 eller ses her på hjemmesiden.

Vel mødt!